[NTLK] Followup on EM300 upgrade board

Rufus Kohn rufuskohn at gmail.com
Mon Sep 10 20:30:27 EDT 2018


Congrats Frank,
Where can I make a donation?

Met vriendelijke groet,
 
Rufus Kohn

Tel 

Consulent FNV Taxi
Zuid West Nederland
Werkdagen: ma, di, wo, do
Kijk ook eens op
WWW.FNVTAXI.NL
 
Bezoekadres: Pegasusweg 200
3067KX, Rotterdam
Postadres: Postbus 8696,
3009AR, Rotterdam


> Op 11 sep. 2018 om 01:34 heeft NewtonTalk <newtontalk at pda-soft.de> het volgende geschreven:
> 
> Finally:
> 
> <https://www.pda-soft.de/scratch/betalayout/BetaLayoutOrder.jpg>
> 
> Phew...
> 
> -- Newton software and hardware at http://www.pda-soft.de
> 
> 
> ----------------------------------------------------------------------
> 
> http://newtontalk.net/
> http://twitter.com/newtontalkMore information about the NewtonTalk mailing list